Odszkodowanie za słupy energetyczne?

slup-energetyczny-odszkodowanieUbieganie się o odszkodowanie za bezprawne posadowienie na działce słupów energetycznych jest dość skomplikowaną procedurą. Warto jednak zainteresować się tym tematem i sprawdzić, czy przysługuje nam odszkodowanie. Wciąż wiele spraw, związanych z tą kwestią, pozostaje nieuregulowanych, a za uciążliwie sąsiedztwo słupów energetycznych można otrzymać właściwą rekompensatę.

Proces ubiegania się o przyznanie odszkodowania może rozpocząć właściciel działki, na której dane obiekty się znajdują. Początkowo należy zapoznać się z księgą wieczystą i poddać analizie znajdujące się w niej zapisy. Mogą one bowiem wskazywać na brak możliwości otrzymania odszkodowania. Dzieje się tak w sytuacji, gdy działka obciążona jest służebnością przesyłu. Poza tym należy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego i zbadać, czy istnieją dokumenty stwierdzające prawne zajęcie nieruchomości oraz zorientować się, czy przypadkiem właściciel nie wyraził zgody na przebieg linii energetycznej. Wymieniona zgoda jest obowiązkowa począwszy od roku 1985. Istotny jest  również okres, przez jaki urządzenia funkcjonują w obszarze działki. Jeżeli przewyższa on 20 lat, to szanse na otrzymanie odszkodowania są znikome przez wzgląd na prawo zasiedzenia. Przed przystąpieniem do procesu sądowego warto również rozważyć możliwość polubownego rozwiązania sprawy, co pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć kosztów postępowania proceduralnego. W takim przypadku należy wystosować odpowiednie pismo do firmy energetycznej o odszkodowanie. Pismo takie powinno określać okres, za jaki ubiegamy się odszkodowania, wynoszący maksymalnie 10 lat oraz kwotę należności.

Wybór drogi sądowej z kolei wymaga dostarczenia aktualnego wpisu z księgi wieczystej, wpisu do rejestru gruntu oraz mapę z zaznaczonym obszarem, na którym znajdują się słupy energetyczne. Oprócz żądania należnego odszkodowania, można także ubiegać się o usunięcie bezprawnie postawionych urządzeń – prawnicy przestrzegają jednak, że roszczenie takie jest niezwykle trudne w realizacji ze względu na postulat potencjalnych strat lokalnej społeczności. W omawianych postępowaniach sąd nie działa sam, niezbędne są opinie biegłych sądowych oraz rzeczoznawców do spraw wartości nieruchomości. Nie istnieje bowiem jedna kwota odszkodowania, zależne jest ono od wielu czynników i podlega ścisłym regulacjom. Każdorazowo wartość taką ustala się na drodze indywidualnego podejścia do danej sprawy.

Kancelaria Prawna w Warszawie pomagała przy tworzeniu artykułu www.warszawa-mecenas.pl

Share