Transakcje typu pre-let – gdy biurowiec jest jeszcze w budowie

Intensywny rozwój sektora BPO/ITO/SSC generuje stałe zapotrzebowanie na duże powierzchnie biurowe. Kluczowi najemcy z tego sektora poszukują powierzchni w budynkach, które w najlepszy sposób zaspokajają ich potrzeby. Firmy świadczące wysoko wyspecjalizowane usługi i dbające o swoich pracowników, chętnie wybierają budynki najnowocześniejsze, dobrze wyposażone technologicznie i zorganizowane zgodnie z najnowszymi trendami. Jednak nawet firma mająca mniejsze wymagania, ale potrzebująca po prostu dużej powierzchni dla licznego personelu, jest w stanie uzyskać potrzebne jej biura jedynie w nowobudowanym biurowcu. Powoduje to zwiększone zainteresowanie tej grupy najemców najnowszymi inwestycjami. W efekcie często najem dla dużych firm outsourcingowych lub specjalistycznych firm usługowych jest uzgadniany na wczesnym etapie budowy biurowca, w trybie tak zwanych transakcji pre-let.

Zawarcie umowy zanim jeszcze biurowiec zostanie wybudowany łączy się jednak z ryzykiem, ponieważ najemca decyduje się na najem czegoś, co jeszcze nie istnieje. Nawet najlepsza umowa nie spowoduje, że biurowiec zostanie na 100% wybudowany w terminie i w planowanej jakości, a umowne prawo odstąpienia czy kary umowne nie zastąpią wieloletniej transakcji, na którą obie strony liczyły. Z pewnością jednak odpowiednio “szczelna” umowa będzie motywować wynajmującego do jej prawidłowego wykonania, a w razie niepowodzenia najemca będzie mógł się wycofać i dochodzić rekompensaty.

Z tego względu umowa zawierana przy transakcji pre-let jest znacznie bardziej skomplikowana od umowy najmu już istniejącego lokalu biurowego. Cechą charakterystyczną transakcji pre-let jest bowiem uzgodnienie wszystkich warunków prawnych i finansowych docelowego najmu, oraz jednoczesne doprecyzowanie mechanizmów i sankcji ewentualnego wycofania się z tej umowy na etapie deweloperskim. Jednocześnie umowa musi być akceptowalna dla dewelopera budującego biurowiec, a często także dla banku finansującego budowę, gdyż wczesna komercjalizacja jest zwykle warunkiem udzielenia lub wypłacenia kredytu inwestycyjnego.

Jesteś informatykiem? Idziesz na rozmowę kwalifikacyjną?? Randstad przygotował 10 najczęściej zadawanych pytań...zapraszamy do lektury :)

Szczęśliwie dla humanistów  i na pohybel umysłom ścisłym rynek pracy coraz częściej pyta o komunikatywnych informatyków lub niestereotypowych programistów. Internet oferuje niezliczoną liczbę stron, poradników i tutoriali,   ułatwiających stworzenie idealnego CV, które będzie gwarantem zaproszenia na spotkanie rekrutacyjne. Nietrudno też o poradę  jak napisać list motywacyjny, który swoją trafnością pomoże uniknąć pytania  „Dlaczego chciałby Pan się rozstać ze swoim obecnym pracodawcą i zacząć u nas?”.

Okazuje się jednak, że Google nie wie wszystkiego. Istnieje luka. Nie znajduję tam zwięzłego poradnika o tym, co może spotkać analityczny, zerojedynkowy umysł w starciu z rekruterem, najczęściej wścibskim psychologiem.  Śpieszę więc z pomocą, przedstawiając coś ponad normę - specjalnie dla wdzięcznej grupy informatyków. Oto 10 pytań najczęściej zadawanych podczas rekrutacji informatyków:

  • Jakie projekty informatyczne realizowałeś w ciągu ostatnich 2-3 lat?
  • Jak była Twoja rola w projekcie? Co było Twoim zakresem odpowiedzialności?

Drogie szkolenie dla pracownika – tylko z „lojalką”

Z uwagi na sprzyjające warunki ekonomiczne i społeczne (wykwalifikowana kadra pracownicza i niskie koszty działalności) Polska w ostatnich latach stała się atrakcyjnym miejscem dla coraz większej liczby zewnętrznych centrów obsługi przedsiębiorstw. Widoczna jest także tendencja do rozwoju sektora usług wysoce wyspecjalizowanych. Coraz częściej więc pracodawcy z sektora usług BPO, ITO i SSC inwestują w specjalistyczne i często bardzo kosztowne szkolenia branżowe dla swoich pracowników. Perspektywa utraty takiego pracownika jest więc sporym zagrożeniem, dlatego pracodawca powinien umiejętnie wykorzystywać dostępne instrumenty prawne, by ryzyko to zminimalizować.

Kodeks pracy zabezpiecza w pewnym zakresie pracodawcę, gdyż art. 103 [5] przewiduje możliwość żądania zwrotu proporcjonalnej części kosztów szkolenia od nielojalnego pracownika, który:

  • nie podejmuje szkolenia lub przerywa je,
  • w inny rażący sposób narusza swoje obowiązki pracownicze w okresie szkolenia, skutkiem czego pracodawca rozwiązuje z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia albo
  • wypowiada umowę o pracę przed ukończeniem szkolenia (za wyjątkiem sytuacji, gdy powodem wypowiedzenia jest mobbing) lub rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, pomimo braku ku temu przyczyny.

Dotyczy to szkoleń odbywanych z inicjatywy pracodawcy, jak i takich, które wybrał pracownik, a pracodawca wyraził na nie zgodę. Wskazana wyżej regulacja obejmuje swoim zakresem jedynie okres trwania szkolenia i nie przewiduje żadnych sankcji z mocy prawa, jeśli pracownik nie będzie kontynuować zatrudnienia, i po ukończeniu szkolenia oraz nabyciu nowych kompetencji wypowie stosunek pracy, i z nową wiedzą zdobytą na szkoleniu zatrudni się w innej firmie, zwłaszcza konkurencyjnej (o ile strony nie zawarły umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy).