Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – co należy wiedzieć

Otwieranie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością wiąże się nie tylko z możliwością udzielenia im pomocy, ale także z obniżeniem kosztów zatrudnienia. W tym wypadku firma może starać się o różne formy dofinansowania i dotacji.

Pierwszym miejscem, do którego należy się udać po niezbędne informacje, jest Powiatowy Urząd Pracy. Tam, ale również w wielu organizacjach czy samorządach można uzyskać wsparcie w tym zakresie.

Podstawowe korzyści jakie mogą wynikać z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej to:

 • Zwrot kosztów adaptacji lub stworzenia pomieszczenia wykonywania danej pracy l
 • Refundację kosztów nabycia urządzeń niezbędnych i ułatwiających wykonywanie pracy
 • Zakup specjalistycznych oprogramowanie oraz technologii wspomagających dla potrzeb danej niepełnosprawności
 • Zapewnienie finansowania badań orzekających o powyższym zapotrzebowaniu
 • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej (tu występuje konieczność występowania w ewidencji PEFRON)
 • Miesięczne dofinansowanie dla osoby wspomagającej
 • Zwrot kosztów szkolenia i wyposażenia stanowiska pracy
 • Refundację z tytułu prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy
 • Refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w PUP
 • Zwrot z racji przyjęcia na przygotowanie zawodowe osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w PUP

Jak wygląda dofinansowanie do wynagrodzenia?

Przedsiębiorca musi spełniać kilka podstawowych wymogów aby móc ubiegać się o taką refundację:

 • Prowadzenie zakładu pracy chronionej
 • Zatrudnienie poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, lub co najmniej 25 osób kiedy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych stanowi minimum 6 procent.
 • Prowadzi działalność, która nie jest aktualnie w trudniej sytuacji finansowej
 • Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu poprzednich refundacji, wynikający z naruszeń.
 • Suma udzielonej rocznie pomocy nie przekracza 10 milionów euro.
 • Zaległości względem PEFRON nie przekraczają kwoty 100 zł.

Zakłady pracy chronionej jak i zwykli przedsiębiorcy otrzymują takie samo dofinansowanie. Istnieją trzy metody ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania, a pracodawca zobowiązany jest do wyboru najniższej możliwej kwoty.

 1. Ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania przypisanej dla danego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania:

 • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowo przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 600 zł w przypadku zatrudnia osób, wobec których orzeczona została:

 • choroba psychiczna
 • upośledzenie umysłowe
 • całościowe zaburzenia rozwojowe
 • epilepsja
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym
 1. Kolejnym sposobem wyznaczania wspomnianej kwoty jest wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej. Znaczy to, że te stawki są maksymalną wartością, jaką firma może uzyskać. Jednak PFRON wypłaca środki proporcjonalnie do czasu pracy pracownika.
 2. Ostatnią metodą ustalania danej kwoty miesięcznego dofinansowania jest uwzględnienie typu pracodawcy i wysokość kosztów płac jakie musi ponieść. Do takich wliczają się: wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki (wypadkowe, rentowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych czy składki emerytalne). Przy takim założeniu miesięczne dofinansowanie nie może przekroczyć:
 • 75 proc. poniesionych kosztów płacy – jeżeli pracodawca prowadzi działalność gospodarczą
 • 90 proc. poniesionych kosztów płacy – jeżeli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej

PFRON przekazuje należytą kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

——-

Marek Matuszek – 4profit.com.pl

Share