W Krakowie wciąż brakuje biur

Krakowski rynek biurowy przeżywa boom inwestycyjny, a mimo to wolnych biur nadal nie ma w mieście zbyt wiele

W minionym roku została oddana do użytkowania największa ilość biur w historii krakowskiego rynku. Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy Małopolski powiększyły się o 160 tys. mkw., podają specjaliści Walter Herz. Wśród największych projektów, które zostały ukończone w 2016 roku eksperci wymieniają Axis, biurowce C i D w kompleksie DOT Office, czy CH2M Center. Na koniec ubiegłego roku podaż powierzchni biurowej na największym rynku regionalnym w Polsce przekroczyła 950 tys. mkw., oblicza Walter Herz.

Specjaliści zaznaczają, że podobne tempo rozwoju segmentu biurowego w aglomeracji utrzyma się w najbliższym czasie. W obiektach, które mają zostać oddane do użytku w latach 2018–2019 znajduje się łącznie ponad 300 tys. mkw. biur. Do największych realizowanych w Krakowie projektów należą kolejne fazy inwestycji Enterprise Park, O3 Business Campus i High 5ive, a także pierwszy etap kompleksu Wadowicka 3 i biurowiec Astris.

Więcej wynajętych niż oddanych biur

Mimo, że w stolicy Małopolski powstaje tyle biur, ile nigdy dotąd się nie budowało, wolnej powierzchni na rynku jest nadal bardzo mało. Jak podają analitycy Walter Herz, na koniec ubiegłego roku współczynnik powierzchni niewynajętej należał w Krakowie do najniższych w kraju, oscylował w okolicy 7 procent. Oznaczało to możliwość wyboru spośród ok. 65 tys. mkw. powierzchni biurowej. Nowe inwestycje nie wpłyną raczej na wzrost współczynnika pustostanów, bo za rosnącą podażą idzie wysoki popyt na biura. Prawie połowa powierzchni, która ma zostać oddana do użytku w tym roku znalazła już najemców.

Chłonność krakowskiego rynku jest duża, w ubiegłym roku wynajęło się na nim więcej powierzchni biurowej niż weszło na rynek. Podpisane zostały umowy prawie na 190 tys. mkw. biur. Tak samo chętnie wynajmowana jest powierzchnia w istniejących biurowcach, jak w powstających dopiero budynkach. Prawie połowa zakontraktowanych w 2016 roku biur znajdowała się w obiektach będących w trakcie budowy.

Prawie 70 proc. biur wziął sektor BPO/SSC

Wzrost podaży nowoczesnych biur w ostatnich latach pozwolił miastu przekształcić się z rynku regionalnego w międzynarodową lokalizację biznesową, przyciągającą największe globalne firmy. Dzięki szerokiej kadrze wykwalifikowanych absolwentów wyższych uczelni, która przyciągnęła firmy z branży BPO/SSC, Kraków stał się wiodącą, europejską lokalizacją dla tego sektora.  

Aglomeracja przekonuje inwestorów nie tylko nowoczesnymi biurami, sprzyjającym otoczeniem biznesowym i atrakcyjnym standardem życia, ale przede wszystkim wykształconą kadrą. To aspekt, który szczególnie cenią firmy świadczące nowoczesne usługi dla biznesu. Sektor BPO, SSC i ITC od wielu lat jest głównym odbiorcą krakowskich biur. Branża odpowiada za około 70 proc. zeszłorocznego popytu na powierzchnię biurową.  

Globalne firmy aktywne na krakowskim rynku

Eksperci Walter Herz przyznają, że firmy świadczące usługi biznesowe zwykle decydują się na wynajem dużych powierzchni. – To jeden z najszybciej rozwijających się segmentów polskiej gospodarki, przypominają specjaliści. Zatrudnienie w branży wzrasta w kraju w tempie 15-20 proc. rocznie. W sektorze zatrudnionych jest obecnie około 210 tys. osób.

W Krakowie firmy z tej branży chętnie otwierają swoje oddziały, które nierzadko należą do największych światowych filii. Doradcy Walter Herz podają przykład uruchomionego niedawno Globalnego Centrum Usług Wspólnych ABB, w którym docelowo pracować ma 2 tys. osób. Będą w nim świadczone usługi z zakresu finansów, systemów informatycznych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania łańcuchem dostaw dla klientów ABB na całym świecie.

Specjaliści Walter Herz podają, że stawki ofertowe w najlepszych krakowskich budynkach biurowych wynoszą 13-14 euro/mkw./m-c. Podobnie, jak na wszystkich rynkach biurowych w kraju, efektywne ceny są jednak dużo niższe, ponieważ właściciele budynków oferują najemcom czasowe wakacje czynszowe i różnego rodzaju inne bonusy.

Autor: Walter Herz

 

Cracow still needs offices

Cracow office market is experiencing an investment boom, despite the fact that there are still not enough vacant offices in the city

Last year saw the commissioning of the largest number of offices in the history of the Cracow market. According to Walter Herz specialists, the amount of modern office space in the capital of Malopolska region increased by 160 thousand sq m. Among the largest projects completed in 2016 the experts named Axis, C and D office buildings in the DOT Office complex and CH2M Center. According to Walter Herz calculations, by the end of last year, the supply of office space on the largest regional market in Poland exceeded 950 thousand sq m.

Specialists point out that the similar pace of development of the office segment in the agglomeration will continue in the years to come. The facilities to be commissioned in 2018-2019 will offer a total of over 300 thousand sq m of offices. Among the largest projects in Cracow are the following stages of Enterprise Park, O3 Business Campus and High 5ive, as well as the first stage of the Wadowicka 3 complex and Astris office building.

More leased offices than commissioned buildings

Although the capital of Małopolska sees the development of more office building than ever, there is still very little vacant space on the market. According to Walter Herz analysts, by the end of last year the vacancy rate in Cracow was the lowest in the country with around 7 per cent. There were about 65 thousand sq m of office space to choose from. New investments aren’t likely to affect the increase in vacancy rates, because the supply is followed by high demand for offices. Almost half of the projects which will be commissioned this year has already found tenants.

The capacity the Cracow market is large, with more office space leased than introduced to the  market last year. Tenants signed lease contracts for nearly 190,000 sq m of office space. Office space in the existing office buildings were equally popular as in the newly developed facilities. In 2016, almost half of space was contracted in the office buildings under construction.

Almost 70 per cent of the offices was leased by the BPO/SSC sector

The increase in the supply of modern offices in recent years has allowed the city to transform itself from a regional market into an international business location that attracts the largest global companies. Thanks to a large number of qualified university graduates, who attracted BPO/SSC companies, Cracow has become a leading European destination for this sector.

The agglomeration attracts investors not only with modern offices, favorable business environment and attractive standard of living, but mainly with well-educated staff. This is an aspect that is particularly appreciated by companies providing modern business services. The BPO, SSC and ITC sectors have been the main users of Cracow offices for many years. The industry accounts for about 70 per cent of the last year's demand for office space in the city.

Global companies active on the Cracow market

Walter Herz experts admit that business service companies usually choose to leases large space. They remind that it is one of the fastest growing segments of the Polish economy. The employment in the industry is growing in the country by 15-20 per each year. There are currently about 210,000 employed professionals in the sector.

In Cracow, companies from the industry are eager to open their branches, which are often among the largest in the world. Walter Herz advisors give an example of the recently launched ABB Global Shared Services Center, which has 2,000 employees working on the project. It will provide services in the financial sector, IT systems, human resources and supply chain management for ABB customers around the world.

Walter Herz specialists inform that bidding rates in the best office buildings in Cracow amount to 13-14 euros /sq m/ month. However, as with all office markets in the country, the effective prices are much lower because the owners of the buildings offer tenants rent-free periods and all sorts of other bonuses.

Author: Walter Herz

Share