Dlaczego inwestorzy wybierają polski rynek biurowy

Z raportu opracowanego przez firmę doradczą Walter Herz wynika, że Polska kusi przede wszystkim dobrymi wskaźnikami gospodarczymi, stabilną sytuacją ekonomiczną na tle innych krajów europejskich, szybko rozwijającym się zapleczem biurowym z niewygórowanymi stawkami czynszowymi oraz młodą, dobrze wykształconą kadrą.  

Wśród czynników ekonomicznych eksperci wymieniają wskaźnik PKB utrzymujący się na poziomie 3,6 proc., niski poziom inflacji, malejące bezrobocie oraz stabilną sytuację kraju popartą przynależnością do wielu organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, NATO, OECD, Strefie Schengen i WTO.   

Dobra ocena inwestorów przekłada się na szybki wzrost rynku nieruchomości komercyjnych w naszym kraju. Szczególnie dobre wyniki notuje rynek biurowy, który tak szybkiego wzrostu nie notował jeszcze nigdy w historii. Jak obliczają analitycy Walter Herz, w budowie pozostaje obecnie około 600 tys. mkw. powierzchni w Warszawie i około 850 tys. mkw. w ośmiu największych miastach regionalnych. Firmy inwestujące w Polsce mają więc w czym wybierać. Zasób nowoczesnej powierzchni biurowej w największych miastach w kraju sięga łącznie ponad 8,6 mln mkw., a wolumen najmu w pierwszej połowie 2016 roku wyniósł ponad 600 tys. mkw.  

17 międzynarodowych lotnisk, pół miliona absolwentów szkół wyższych i strefy ekonomiczne

Tak spektakularny rozwój segmentu biurowego nad Wisłą jest możliwy, dzięki licznym ośrodkom oferującym rozbudowaną infrastrukturę miejską i dostęp do międzynarodowych  lotnisk w 17 aglomeracjach, podkreślają specjaliści Walter Herz. Zaznaczają, że światowy biznes przyciąga także około pół miliona absolwentów, którzy każdego roku zasilają zespoły pracowników firm prowadzących działalność w Polsce.          

Jako sporą zachętę do lokowania biznesu w naszym kraju eksperci Walter Herz wskazują również Specjalne Strefy Ekonomiczne, dzięki którym inwestorzy zyskują wsparcie z dotacji rządowych, ulgi podatkowe od nieruchomości i CIT, a także środki unijne na rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Zielone światło mają przede wszystkim firmy rozwijające działalność badawczą, które otrzymują zwrot w wysokości od 50 do 65 proc. poniesionych kosztów na badania przemysłowe i od 25 do 40 proc. nakładów w przypadku prac rozwojowych.

Dzięki temu między innymi utrzymuje się wysoki udział zatrudnienia w zagranicznych centrach R&D w Polsce, który generują takie firmy jak Nokia, Intel, GE, Samsung, czy Motorola.    

Firmy z sektora BPO/SSC w 40 polskich miastach

Sprzyjające czynniki makro i mikroekonomiczne przyciągają do nas szczególnie licznie firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Z danych ABSL wynika, że w 40 lokalizacjach w całej Polsce jest już prawie 950 centrów BPO, IT, SSC, R&D, w których pracuje ok. 220 tys. osób. A prognozy mówią, że w 2020 roku centra obsługi biznesu mają zatrudniać już co najmniej 300 tys. osób. W samym Krakowie, który jest największym ośrodkiem usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w firmach sektorowych zatrudnionych jest przeszło 50 tys. ludzi. To najszybciej rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki.

Zdecydowaną większością centrów usług zlokalizowanych w Polsce zarządza kapitał zagraniczny (ponad 70 proc.) i odpowiada za ponad 80 proc. zatrudnienia w sektorze. Wśród blisko sześciuset firm, które posiadają w Polsce swoje centra usług jest 73 inwestorów z listy Fortune Global 500 (2015), którzy zatrudniają jedną trzecią ludzi pracujących w naszym kraju w tej branży.  

Już od kilku lat sektor usług dla biznesu jest kluczowym najemcą powierzchni biurowej na regionalnych rynkach biurowych poza Warszawą, generującym popyt na większość wynajmowanej powierzchni. W Krakowie, Wrocławiu, czy aglomeracji Trójmiejskiej nowe biurowce wyrastają przede wszystkim w odpowiedzi na potrzeby centrów obsługi biznesu. Przedstawiciele Walter Herz obliczają, że w najbliższych latach firmy z tego sektora będą potrzebowały około miliona metrów kwadratowych biur.

Ekspresowy przyrost podaży powierzchni biurowej w Polsce i Brexit

Deweloperzy w odpowiedzi na tak duży popyt inicjują kolejne inwestycje. Na dwóch największych rynkach biurowych w kraju, w Warszawie i Krakowie, nigdy dotąd nie budowało się tak dużo. Analitycy Walter Herz prognozują, że w tym roku stołeczny rynek wzbogaci się o rekordową ilość, ponad 450 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej, a łączna podaż biur w Warszawie przekroczy 5,1 mln mkw. W Krakowie powstaje ponad 300 tys. mkw. powierzchni, obliczają specjaliści. Na tym rynku deweloperzy starają się zaspokoić ogromny apetyt na biura zgłaszany głównie przez centra obsługi biznesu.  

Dla Warszawy, Wrocławia i Katowic ten rok ma szansę być rekordowym pod względem nowej podaży powierzchni biurowej, dla Krakowa będzie to prawdopodobnie rok przyszły. 

Szansę do rozwoju rynku biurowego w naszym kraju doradcy Walter Herz upatrują także w takich zmianach jak Brexit. Przeprowadzone analizy wskazują, że firmy, które biorą pod uwagę relokację do Europy kontynentalnej rozważają przeniesienie działalności do takich krajów jak Francja, Niemcy, Irlandia i Polska. Brexit może być więc szansą na napływ do nas nowych inwestycji. Już teraz zaczynają docierać informacje o zainteresowaniu zagranicznych instytucji finansowych lokalizacjami w Polsce. Chodzą też głosy, że Warszawa mogłaby pretendować  do roli finansowego centrum Europy.

Polska od dawna jest chętnie wybieranym krajem przez inwestorów zagranicznych, którzy lokują kapitał na rynku nieruchomości komercyjnych. W pierwszym półroczu br. wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnęła wartość ok. 5,1 mld euro, z czego ponad 2 mld euro przypadło na Polskę. Inwestorzy wydali na zakup nieruchomości komercyjnych u nas dwukrotnie więcej niż w Czechach oraz na Węgrzech i trzykrotnie więcej niż w Rumunii i na Słowacji. W ubiegłym roku wartość transakcji inwestycyjnych na rynku ogólnopolskim przekroczyła wartość 4 mld euro. Właścicieli zmienia najwięcej nieruchomości handlowych, transakcji związanych z sektorem biurowym i magazynowym jest mniej. 

Opracowanie: Walter Herz

Why do investors choose the Polish office market

According to report prepared by Walter Herz consulting company, Poland is tempting investors with good economic indicators, stable economic situation in comparison with other European countries,  rapidl development of office facilities with low rental fees and a young, well-educated staff.

Among the economic factors, the experts enumerate GDP remaining at 3.6 per cent, low inflation, declining unemployment and stable situation in the country with membership in many international organizations, including the European Union, NATO, OECD, WTO and the Schengen Zone.

The appreciation of investors is reflected in the rapid growth of commercial real estate market in our country. Office market sees particularly good results with rapid growth that has never been seen in the history. According to Walter Herz analysts calculations, there is currently about 600 thousand sq m of space under construction in Warsaw and about 850 thousand sq m in the eight largest regional cities. Therefore, companies investing in Poland have a lot to choose from. The supply of modern office space in major cities in the country reaches a total of over 8.6 million sq m, and the volume of lease in the first half of 2016 amounted to over 600 thousand sq m.

17 international airports, half a million university graduates, and Special Economic Zones

Walter Herz specialists emphasize that spectacular development of the office segment by the Vistula River is possible due to the many facilities offering extensive urban infrastructure and access to the international airports in 17 agglomerations. The experts point out that the global business also attracts about half a million graduates, who become employees of companies operating in Poland every year.

According to Walter Herz, Special Economic Zones are also a large incentive to locate business in our country. The zones enable investors to gain support from the government subsidies, tax breaks on property and CIT, as well as EU funds for development of R & D activities. Primarily companies developing research activities have the green light , which are reimbursed in the amount of 50 to 65 per cent of costs incurred for industrial research and 25 to 40 per cent expenditures for research and development.

As a result, such companies as Nokia, Intel, GE, Samsung, and Motorola maintain, among other things, a high share of employment in foreign R&D centers in Poland.

Companies from BPO/SSC sector in 40 Polish cities

Favorable macro and microeconomic factors in Poland attract numerous companies, particularly from modern business services sector. ABSL data shows that in 40 locations all over the country there is almost 950 BPO, IT, SSC, R&D centers, which employ approx. 220 thousand people. Forecasts predict that in 2020 business service centers will employ at least 300 thousand people. In Cracow itself, which is the largest center for business services in Central and Eastern Europe, the companies from the sector employ over 50 thousand people. It is the fastest growing branch of Polish economy.

The vast majority of service centers located in Poland is managed by foreign capital (over 70 per cent) and is responsible for more than 80 per cent of employment in the sector. Among the nearly six thousand companies that have their service centers in Poland are 73 investors from the Fortune Global 500 (2015), who employ one-third of the people working in our country in this industry.

For several years, business services sector has been a key tenant of office space in the regional office markets outside of Warsaw, generating demand for most of the leased space. In Cracow, Wrocław, the agglomeration of theTri-City, new office buildings keep on emerging mainly in response to the needs of business service centers. Representatives of Walter Herz estimate that in the next few years, companies from this sector will need about one million square meters of offices.

Fast increase in the supply of office space in Poland and Brexit

Developers initiate new projects in response to such high demand. On the two largest office markets in the country, in Warsaw and Cracow, there has never been so much development. Walter Herz analysts predict that this year the capital market will be enriched by a record number of over 450 thousand sq m of new office space, and the total supply of offices in Warsaw  will exceed 5.1 million sq m. According to the experts,  over 300 thousand sq m of office space in under construction in Cracow. In this market, developers are trying to satisfy a huge demand for offices reported primarily by business service centers.

For Warsaw, Wrocław and Katowice, this year is likely to be a record breaker in terms of new supply of office space; for Cracow it will probably happen next year.

Walter Herz consultants perceive a chance for the development of the office market in our country also in such changes as Brexit. Surveys indicate that companies which take relocation to continental Europe into account are considering moving operations to countries like France, Germany, Ireland and Poland. Therefore, Brexit may be an opportunity for the inflow of new investments in Poland. Information about the interest of foreign financial institutions in the locations in Poland keep on coming. There are also rumors that Warsaw could aspire for the role of the financial center of Europe.

Poland has long been popular amongst foreign investors who locate their capital in commercial real estate. In the first half of the year, the value of investment transactions in Central and Eastern Europe reached approx. 5.1 billion euro, more than 2 billion euro of which in Poland. Investors spent twice more on the purchase of commercial real estate in Poland than in the Czech Republic and Hungary, and three times more than in Romania and Slovakia. Last year, the value of investment transactions on the Polish market exceeded 4 billion euro. Commercial real estate change the owners the most often; there are less transactions related to the office and warehouse sector.

Author: Walter Herz

 

Share