Xceedance Consulting Polska wybrała na nową siedzibę w Polsce krakowski kompleks High5ive

Firma konsultingowa Xceedance Consulting Polska wybrała kompleks biurowy High5ive na swoją, nową siedzibę w Polsce. W procesie wyboru lokalizacji, negocjacji warunków najmu oraz aranżacji powierzchni doradzała firma Walter Herz Xceedance, globalny dostawca technologii i rozwiązań analitycznych w zakresie zarządzania usługami ubezpieczeniowymi zdecydował się przenieść swoją siedzibę w Polsce do budynku biurowego High5ive 4 położonego przy ulicy Pawiej w Krakowie. Nowe biuro, rozlokowane na powierzchni 1500 mkw., zaaranżowane zostanie w myśl reguł work-life balance, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych Xceedance. Pozwoli to firmie na dalszy rozwój kadry na rynku EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

– Kierując się rozwojem Xceedance, poszukiwaliśmy biura w atrakcyjnej, krakowskiej lokalizacji z łatwym dostępem do komunikacji miejskiej i centralnie usytuowanymi udogodnieniami. Nasze cele obejmowały stworzenie kreatywnego, angażującego miejsca pracy dla naszego zespołu i przyszłych współpracowników. Dzięki rygorystycznemu procesowi zamówień publicznych wybraliśmy High5ive, który spełnił nasze potrzeby dotyczące wysokiej jakości powierzchni oraz lokalizacji. Ponadto kompleks, charakteryzuje się nowoczesnymi, przyjaznymi środowisku cechami, w tym certyfikacją LEED – mówi Marek Kaszczyc, Senior Vice President and Managing Director of Xceedance Consulting Polska.

– Zadaniem naszego zespołu było zagwarantowanie firmie Xceedance kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnej lokalizacji, która w pełni zaspokajałaby jej potrzeby rozwoju w Krakowie w perspektywie najbliższych 5 lat. Zakres pracy agencji obejmował, nie tylko wyszukanie najbardziej optymalnej dla firmy powierzchni i negocjację warunków najmu. Byliśmy również odpowiedzialni za fit-out biura. W drodze przetargu, po analizie kosztów i negocjacji wycen wyłoniona została pracownia architektoniczna Konrada Krusiewicza – The Design Group, która odpowiada za design nowej siedziby Xceedance – informuje Mateusz Strzelecki, Partner / Head of Regional Markets w Walter Herz.

– Od początku wiedzieliśmy, że w przypadku tego projektu dużą rolę będzie odgrywał project management i wysoki standard aranżacji, więc kluczowe były zaawansowane negocjacje wycen oraz kompleksowa koordynacja procesu projektowego – mówi Emilia Kalińska, Regional Coordinator w Walter Herz.

– Zaczynając pracę nad projektem biura dla młodego zespołu Xceedance wiedzieliśmy, że musimy stworzyć przestrzeń „na luzie”, w której każdy może czuć się dobrze, niemalże jak u siebie w domu. Ważne było dla nas zastosowanie przyjaznych kolorów oraz faktur, które wprowadziliśmy na welurowych kotarach oraz panelach akustycznych w pokojach spotkań. Kolorów jest dużo, jednak nie są one dominujące ani przytłaczające. Dodatkowo, przełamane zostały ciemnym drewnem, które nadaje przytulnego charakteru z lekko eleganckim sznytem. Wprowadziliśmy również elementy stylu industrialnego jak np. otwarte sufity czy charakterystyczne przeszklenia z czarnymi szprosami. Szklenia wyznaczają nam rytm wnętrz, ponieważ ich linie przenikają całą przestrzeń, co dało możliwość stworzenia spójnej całości. Pojawiają się w postaci czarnych listew MDF, a także jako ramki trzymające w ryzach kolorowe, roślinne tapety, czy grafiki w salach spotkań z motywami przewodnimi wspierającymi komunikację wewnętrzną firmy – opowiada Martyna Smętek, projektantka z The Design Group, odpowiedzialna za koncepcję biura.

– To, co będzie widoczne dopiero po zakończeniu realizacji to nazewnictwo salek, tj. Bali, Palermo, Hogwart. Nazwy zostały wytypowane w drodze konkursu przeprowadzonego wśród pracowników biura, co stworzyło im możliwość aktywnego wkładu w projekt wnętrz – dodaje Karolina Kózka, projektantka z The Design Group.

High5ive to projekt, który doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby pracowników biurowych. Oferuje duże powierzchnie, zielone otoczenie i bardzo dobre połączenie z wszystkimi rejonami miasta, a dzięki sąsiedztwu dworca kolejowego, także i kraju. Na tle konkurencji kompleks wyróżnia również najwyższy standard rozwiązań architektonicznych.
High5ive, położony w najlepiej skomunikowanym obszarze Krakowa, tuż obok Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej oferuje w pięciu budynkach 70 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. Poza doskonałą lokalizacją biznesową, sukces komercyjny przyniosło projektowi również szerokie zastosowanie ekologicznych rozwiązań oraz wygodny dostęp do użytecznych usług, z których najemcy i pracownicy firm mogą w nim korzystać, w tym zastosowanie autorskiego systemu operacyjnego Connected by Skanska.

o Walter Herz
Walter Herz jest wiodącym na rynku, polskim podmiotem prowadzącym działalność w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie całego kraju. Od 7 lat firma świadczy kompleksowe oraz strategiczne doradztwo: najemcom, inwestorom i właścicielom nieruchomości. Zapewnia pełną obsługę dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Eksperci Walter Herz wspierają klientów w poszukiwaniu i wynajmie powierzchni biurowych, doradzają w przypadku projektów inwestycyjnych oraz projektów hotelowych.
Poza siedzibą w Warszawie, firma posiada odziały w Krakowie i Gdańsku. Firma Walter Herz jest twórcą Akademii Najemcy, pierwszego w Polsce projektu, który wspiera i edukuje najemców powierzchni komercyjnych z całej Polski, szkolenia są stacjonarne, prowadzone w największych miastach w kraju. W trosce o najwyższy poziom etyczny świadczonych usług wprowadziła Kodeks Dobrych Praktyk.

Źródło: Informacja prasowa.


Xceedance Consulting Polska selects the High5ive office complex in Cracow for its new and expanded Poland headquarters

Xceedance Consulting Polska has joined the tenant group of the High5ive office complex in Cracow. Walter Herz assisted Xceedance in selecting the location, negotiating lease terms and arranging space.

Xceedance, a global provider of strategic consulting, technology, and analytic solutions to insurance organizations, is moving its headquarters in Poland to the High5ive 4 office building located on Pawia Street in Cracow. Encompassing 1500 sq m of space, the new office will be arranged in accordance with the work-life balance requirements and business needs of Xceedance — allowing the company to further expand its workforce in the EMEA market.

– Driven by the growth of Xceedance, we looked for an office in an attractive Cracow location, with easy access to public transport and centrally situated amenities. Our objectives included the establishment of a creative, engaging workplace for our current teammates and future colleagues. Through a rigorous procurement process, we chose the High5ive complex because it met our needs for a high-quality space and location, featuring modern and environmentally friendly qualities, including LEED certification – said Marek Kaszczyc, Senior Vice President and Managing Director of Xceedance Consulting Polska.

– Our team’s task was to provide Xceedance with comprehensive support in choosing the optimal location that would fully meet the company’s development needs in Cracow in the next five years. The agency’s scope of work included not only finding the most optimal space for the company and negotiating lease terms. We were also responsible for the fit-out. The Design Group architectural design studio, which is responsible for the design of the new Xceedance headquarters, has been selected through a tender, after analyzing the costs and negotiating valuations – informs Mateusz Strzelecki, Partner / Head of Regional Markets at Walter Herz.

– From the beginning, we knew that project management and a high standard of arrangement would play a big role in this project. Therefore, advanced valuation negotiations and comprehensive coordination of the design process were key – says Emilia Kalińska, Regional Coordinator at Walter Herz.

– Starting work on the office project for the young Xceedance team, we knew that we had to create a “relaxed” space in which everyone can feel good, almost like at home. It was important for us to use friendly colors and textures that we introduced with velvet curtains and acoustic panels in the meeting rooms. We have a lot of colors, but they are not dominant or overwhelming. In addition, we used dark wood, which gives a cozy character with a slightly elegant touch. Moreover, we also wanted to introduce elements of industrial style, for example open ceilings and characteristic glazing with black mullions. Glazing sets the rhythm of the interior for us, because the lines that come out of them penetrate the entire space, which gave the opportunity to create a coherent whole. They appear in the form of black MDF slats, as well as frames holding in check colorful, floral wallpapers or graphics in meeting rooms, with leitmotifs supporting the company’s internal communication – says Martyna Smętek, designer from The Design Group, responsible for the concept of the office.

– What will be visible only after completion of the implementation is the naming of the rooms, for example, Bali, Palermo, Hogwarts. The names were selected in a poll among office employees, giving them the opportunity to actively contribute to the interior design – adds Karolina Kózka, a designer from The Design Group.

High5ive is a project that perfectly fits the current needs of office workers. It offers large areas, green surroundings and very good connections with all parts of the city as well as the country, thanks to the proximity of the train station. The complex also distinguishes itself from the competition with the highest standard of architectural solutions. We are pleased that Xceedance company has evaluated the unique qualities of the building.

High5ive complex, located in the best-connected area of Cracow, next to the Main Railway Station and Galeria Krakowska mall, offers 70 thousand sq m. of modern office space in five buildings. In addition to an excellent business location, what has brought the project commercial success is a wide application of ecological solutions and convenient access to useful services for tenants and employees, including the use of the proprietary operating system -Connected by Skanska.

About Walter Herz

Walter Herz company is a leading Polish entity which has been operating in the commercial real estate sector across the country. For seven years, the company has been providing comprehensive and strategic investment consulting services for tenants, investors and real estate owners. It provides extensive support for both public and private sector. Walter Herz experts assist clients in finding and leasing space, and give advice when it comes to investment and hotel projects.

In addition to its headquarters in Warsaw, the company has branches in Cracow and Gdansk. Walter Herz has created Tenant Academy, first project in the country, supporting and educating commercial real estate tenants across Poland, with on-site courses held in the largest cities in the country. In order to ensure the highest ethical level of services provided, the agency introduced the Code of Good Practice.

Source: Press Release

Share