Warszawski rynek biurowy urósł o jedną czwartą w 3 lata

warszawa_fot-walter-herzWarszawski rynek ze swoimi obecnymi zasobami biurowymi dołączył do największych w Europie

W ostatnich latach przyrost podaży biurowej w Warszawie był niezwykle szybki. Od początku 2014 roku stolicy przybył okrągły milion mkw. biur i nie zapowiada się, żeby deweloperzy mieli zwolnić tempo. Tylko w 2016 roku w aglomeracji warszawskiej oddanych zostało ponad 20 budynków, a w nich ponad 400 tys. mkw. biur. Eksperci Walter Herz przyznają, że to najlepszy wynik w historii, zbliżony do odnotowanego w 2000 roku spektakularnego wzrostu powierzchni biurowych. Mniej więcej tyle biur ile w Warszawie, w ubiegłym roku oddane zostało łącznie w największych polskich miastach poza stolicą.

Po raz pierwszy na warszawskim rynku ukończone zostały w jednym roku dwie biurowe wieże – Q22 i Warsaw Spire, które należą do najciekawszych architektonicznie i najbardziej zaawansowanych technologicznie. Tak duża nowa podaż,  z jaką mieliśmy do czynienia w 2016 roku, nie spowodowała jednak drastycznego przyrostu pustostanów. Jak podaje Walter Herz, na koniec minionego roku poziom niewynajętej powierzchni biurowej w Warszawie był tylko nieznacznie wyższy niż na koniec 2015 roku.

Nowe biura nie czekają na najemców

Specjaliści podkreślają, że większość z wybudowanych w ostatnim czasie biurowców jest prawie w całości skomercjalizowana. – Szczególnie dużym zainteresowaniem nabywców cieszy się obszar bliskiej Woli, w stronę której przesuwa się teraz centralny obszar biznesu. W centrum i jego obrzeżach, gdzie oddana została połowa z ukończonych biur, spadły jednak lekko stawki czynszowe. Pociągnęło to za sobą odpływ najemców z największej w Polsce strefy biurowej na Służewcu. Na Mokotowie znajduje się obecnie jedna trzecia wolnych biur w Warszawie – informują doradcy Walter Herz.

Specjaliści szacują, że w tym roku na warszawskim rynku przybędzie 300 – 350 tys. mkw. powierzchni biurowej. – To umocni uprzywilejowaną pozycję, w jakiej znajdują się teraz najemcy. Tym bardziej, że w realizacji jest kolejne 700 tys. mkw. biur – zaznaczają.

Rozbudowa trwa

W budowie pozostają m.in. takie obiekty jak Proximo II, Generation Park, EC Powiśle, Business Garden II, West Station II, Mennica Legacy Tower, The Warsaw Hub. Trwa też budowa kompleksu biurowego przez przy Chmielnej i Jana Pawła II,  w którym powstanie najwyższy budynek w Polsce – wieża Varso Tower licząca 230 metrów i zwieńczona 80 metrową iglicą.

W ubiegłym roku w Warszawie wynajęło się niemal tyle samo biur, ile powstało w całej Polsce. Najwięcej powierzchni trafiło do najemców w lokalizacjach centralnych. Wśród inwestorów dominowały firmy świadczące usługi, w tym z sektora BPO/SSC, który w ostatnim czasie mocniej zaznaczył swoją obecność w stolicy. Warszawa może się pochwalić największą w kraju liczbą centrów świadczących nowoczesne usługi dla biznesu. Przenoszone są do niej zaawansowane procesy i kompetencje oparte na wiedzy. Wraz z postępem procesu dojrzewania warszawskiego rynku biurowego rosną szanse na przyjęcie dalszego strumienia inwestycji zagranicznych.

Kontynuacja dobrej passy

Specjaliści Walter Herz wysnuwają hipotezę, że ten rok dla Warszawy może być tak samo udany jak ubiegły. – Decydujące znaczenie dla kształtowania się sytuacji na rynku biur będzie miała ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie. Jeśli sprzyjający klimat inwestycyjny utrzyma się segment biurowy będzie kontynuował swój dotychczasowy rozwój – uważają eksperci.

Kluczową kwestią dla utrzymania obecnego popytu na warszawskie biura będzie aktywność najemców z sektora BSS, finansowego oraz z branży IT. Jeśli apetyt najemców nie zmaleje na stabilnym poziomie powinny także zostać utrzymane czynsze. Na ich wzrost może wpłynąć podniesienie płacy minimalnej i ewentualna podwyżka opłat za użytkowanie wieczyste. Należy jednak zwrócić uwagę, że najem powierzchni biurowej w Warszawie jest wciąż dużo tańszy niż w zachodniej Europie. 

Autor: Walter Herzwarszawa_fot-walter-herz

 

Warsaw Office Market Has Grown by a Quarter in Three Years

Warsaw market with its current office resources has joined the largest in Europe

In recent years, the increase in supply of office space in Warsaw has been extremely fast. Since the beginning of 2014, the capital gained one million sq m of offices and it does not seem like the developers are going to slow down. Only in 2016, over 20 buildings with more than 400 thousand sq m of offices were commissioned in Warsaw. Walter Herz experts agree that it is the best result in the history of the market, similar to a spectacular increase of office space recorded in 2000. Roughly as many offices as in Warsaw were commissioned last year in the largest Polish cities outside the capital.

For the first time on the Warsaw market two office towers were completed in one year- Q22 and Warsaw Spire, which are among the most architecturally interesting and most technologically advanced constructions. Such a large new supply, which we saw in 2016, did not cause a drastic increase in the vacancy rates. According to Walter Herz, the level of vacant office space in Warsaw by end of last year was only slightly higher than at the end of 2015.

New offices are not waiting for tenants

Experts point out that most of the recently constructed office buildings are almost entirely commercialized. – Especially the area of Wola which is now becoming the central business area, enjoys great interest of buyers. In the center and its outskirts, where half of the completed offices were commissioned, rents have slightly been lowered. It led to an outflow of tenants from Poland's largest office zone in Służewiec. Currently, one third of vacant offices in Warsaw is located in Mokotów – inform Walter Herz consultants.

Experts estimate that 300 – 350 thousand sq m of office space will be commissioned this year on the Warsaw market – It will strengthen the privileged position in which tenants are now. Especially that another 700 thousand sq m of offices is under construction – say Walter Herz experts.

Development continues

Such buildings as Proximo II, Generation Park, EC Powiśle, Business Garden II, West Station II, Mennica Legacy Tower, The Warsaw Hub are under construction. Office complexes by Chmielna and Jana Pawła II Streets also under construction. They will include the tallest building in Poland – Varso Tower measuring 230 meters, topped with a 80-meter spire.

Last year, almost as many offices as constructed in Poland, was leased in Warsaw itself. Most space was leased by tenants in central locations. Among the investors dominated companies providing services, including those from BPO/SSC sector, which has recently strongly marked its presence in the capital. Warsaw has the largest number of centers providing modern business services in the country. Advanced processes and knowledge-based skills are being moved to the capital . With progress of the maturing process of the Warsaw office market, the chances to receive further flow of foreign investments are increasing.

Continuation of a winning streak

Walter Herz specialists hypothesize that this year may be as successful for Warsaw as the previous one. – The overall economic situation in the country and the world will be critical to the development of the situation on the office market. If a favorable investment climate remains,  office segment will continue its development – claim the experts.

The key issue for maintaining the current demand for offices in Warsaw will be the activity of tenants from BSS and financial sector as well as IT industry. If the tenants keep their appetite,  the rents should also remain stable. Their growth may be affected by raising the minimum wage and a possible increase in the fees for perpetual usufruct. However, it is worth noting that the lease of office space in Warsaw is still much cheaper than in Western Europe.

Author: Walter Herz

Share