W sektor BPO inwestują Amerykanie

warszawa_fot-walter-herzSektor nowoczesnych usług dla biznesu kolejny rok notuje wzrost, jakiego inne gałęzie polskiej gospodarki mogą mu tylko pozazdrościć. Motorem napędowym branży są inwestycje zagraniczne, realizowane w naszym kraju głównie przez firmy z USA.

W ciągu 12 miesięcy, od kwietnia 2016 roku w naszym kraju otwarte zostały 92 centra usług. Wśród nowych placówek zdecydowanie najwięcej jest inwestycji z USA. Amerykanie otworzyli w tym czasie 21 centrów, a firmy polskie zajmujące pod tym względem drugą pozycję stworzyły 16 placówek. Jak czytamy w najnowszym raporcie ABSL, w analizowanym okresie widoczny był także napływ inwestycji z Wielkiej Brytanii (8 centrów), Niemiec i Szwecji (po 7 nowych centrów) i Szwajcarii (5). Swoją obecność w sektorze umocnili również inwestorzy z Ukrainy i państw azjatyckich, wymieniają autorzy raportu.

Wśród placówek zagranicznych dominują centra amerykańskie

Amerykanie zajmują wiodącą pozycję pod względem liczebności placówek zagranicznych w naszym kraju. Wśród 748 centrów prowadzonych przez inwestorów z zagranicy 237 należy do firm amerykańskich. Więcej jest tylko centrów polskich (330), a na trzeciej pozycji w strukturze centrów pod względem pochodzenia inwestycji plasuje się grupa podmiotów, których firmy macierzyste mają siedziby w krajach nordyckich (109).

– W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu dane wskazują wciąż, że największy odsetek nowych centrów operacyjnych otwierają firmy zza Atlantyku, warto jednak podkreślić fakt, że to inwestorzy europejscy, w tym głównie z Niemiec i krajów skandynawskich wyraźnie zwiększyli swoją aktywność i są stałym gościem w Centrach Obsługi Inwestora w polskich miastach – wyjaśnia Wiktor Doktór, prezes fundacji Pro Progressio, zajmującej się rozwojem i promocją branży outsourcingowej w Polsce. – Należy się spodziewać, że to właśnie Europa, a nie USA w kolejnych latach będą kluczowym graczem na rynku BPO, SSC, GBC czy CoE. W obszarze ITO możemy się spodziewać rosnącej roli inwestorów z Ukrainy – przewiduje Wiktor Doktór.  

Jeśli idzie o zatrudnienie, także najwyższy udział mają obecnie centra z USA, w których pracuje co trzecia osoba zatrudniona w branży w naszym kraju. Firmy polskie odpowiadają za jedną piątą zatrudnienia w sektorze, a centra z krajów nordyckich za 10 proc.  

Amerykanie zatrudniają w Warszawie co drugą osobę pracującą w sektorze

Jak zauważają specjaliści Walter Herz, centra amerykańskie największy wkład w zatrudnienie mają w Warszawie. Pracuje w nich niemal połowa osób zatrudnionych w sektorze usług dla biznesu w aglomeracji. Eksperci zaznaczają, że firmy z USA są głównym pracodawcą w segmencie BPO/SSC w pięciu z siedmiu głównych ośrodków usług biznesowych w Polsce. Poza Warszawą, także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu. Jedynie w Aglomeracji Katowickiej i w Łodzi na pierwsze miejsce przebijają się firmy rodzime.  

Według ostatnich danych ABSL, firmy zagraniczne prowadzą w naszym kraju łącznie prawie 70 proc. wszystkich jednostek BPO/SSC, które skupiają ponad 80 proc. ogółu pracowników sektorowych.

Doradcy Walter Herz zwracają uwagę na średni wzrost zatrudnienia w zagranicznych centrach BPO/SSC, który sięga w Polsce aż 19 proc. rocznie. Jak informują specjaliści, w okresie od I kw. 2016 do I kw. 2017 roku firmy z zagranicy stworzyły trzy na cztery nowe miejsca pracy w sektorze. Podają, że w zagranicznych centrach w całym kraju pracuje niemal 200 tys. osób, a w placówkach prowadzonych przez polskie firmy niespełna 50 tys. Eksperci przytaczają szacunkowe dane, które wskazują na 220 tys. osób, które mają być zatrudnione w centrach zagranicznych w Polsce w 2018 roku.   

24 tys. nowych miejsc pracy wygenerowanych przez inwestorów zagranicznych 

W działających u nas centrach usługi świadczone są głównie na rzecz Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Poza tym, także dla klientów z Francji, Polski, Szwajcarii i Holandii. Połowa z firm sektorowych ma zasięg globalny i pracuje na rzecz podmiotów z wielu części świata.

Obecnie w naszym kraju prowadzi centra 524 firmy z zagranicy, wśród nich jest 80 inwestorów z listy Fortune Global 500 (2016), którzy generują ponad jedną czwartą zatrudnienia w sektorze.

Bilans 12 miesięcy analizowanych przez ABSL to 76 nowych centrów usług dla biznesu otwartych w Polsce przez zagraniczne firmy i 24 tys. stworzonych miejsc pracy. Podczas, gdy polskie firmy zainicjowały 16 nowych centrów, w których zatrudnienie znalazło 8 tys. osób.

Największe centra zatrudniają ponad 4 tys. osób

Eksperci Walter Herz wskazują, że liczne firmy, które prowadzą działalność w Polsce decydują się na dalszą ekspansję, otwierając placówki w kolejnych miastach, dzięki czemu powstało kilkanaście nowych centrów. W tej grupie inwestorów wymieniają firmy Credit Suisse, GFT i Luxoft, które otworzyły centra w Warszawie, arvato Polska i Groupon, które postawiły na Katowice, nową jednostkę Transcom WorldWide w Białymstoku, placówkę Diebold Nixdorf w Szczecinie, czy centra Atos, JCommerce i PwC w Opolu.  

Do firm, które zainwestowały w polski sektor BPO/SSC najwięcej należą IBM, Capgemini, Credit Suisse, Atos, Nokia i Citibank. Każda z nich zatrudnia ponad 4 tys. osób. Wśród polskich liderów branży specjaliści Walter Herz wyliczają m.in. Comarch, Asseco i Grupa OEX.

Przewaga konkurencyjna Polski w regionie

Z danych zawartych w analizie ABSL jasno wynika, że to głównie dzięki inwestycjom zagranicznym sektor nowoczesnych usług dla biznesu wyrasta w Polsce na jedną z najsilniejszych dyscyplin gospodarczych. Atutem naszego kraju jest bardzo korzystny alians dostępnych zasobów kadrowych, optymalnych kosztów i umiarkowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w naszym regionie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Polska oferuje możliwość realizacji inwestycji w wielu aglomeracjach miejskich, które dysponują odpowiednim zapleczem.

Poza tym, inwestorzy mogą liczyć u nas na szeroki wachlarz instrumentów wsparcia sektora. Firmy mogą skorzystać z bezpośrednich dotacji budżetowych na nową inwestycję i/lub utworzenie nowych miejsc pracy, ulg podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, w tym zwolnienia z podatku CIT, dofinansowania w ramach wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, a także ulgi podatkowej na działalność B+R i zwolnienia z podatku od nieruchomości, wymieniają specjaliści Walter Herz.  

Autor: Walter Herz

————————————————————————————————————–

The US is investing in the BPO sector

It is another year of record growth in modern business services sector, that the other branches of Polish economy can only envy. The driving force of the industry is foreign investments, implemented in our country mainly by the US companies.

Within 12 months, since April 2016, 92 service centers have been opened in our country. Among the new facilities, the largest amount of investments comes from the US. Americans have opened 21 centers at that time. Polish companies occupy the second position in this respect – they created 16 centers. According to the latest ABSL report, during the analyzed period, the inflow of investments from the UK (8 centers), Germany and Sweden (7 new centers) and Switzerland (5), was also visible. According to the authors of the report, investors from Ukraine and Asian countries have also strengthened their position in the sector.

American centers dominate among the foreign units

Americans occupy the leading position in terms of number of foreign units in our country. Among 748 centers run by foreign investors, 237 belong to American companies. Polish centers are the most common (330), and the third in the structure of centers with respect to the origin of the investment is the group of entities with headquarters based in the Nordic countries (109).

– Data continue to show that the largest percentage of new centers operating in the modern business services sector,  are opened by companies from across the Atlantic. However, it is worth emphasizing that European investors, mainly from Germany and the Scandinavian countries, have significantly increased their activity and are regular visitors to the Investor Service Centers in the Polish cities – explains Wiktor Doktór, CEO of Pro Progressio Foundation, which is responsible for the development and promotion of the outsourcing industry in Poland. – It is Europe, not the US, that is expected to be a key player in the BPO, SSC, GBC and CoE markets in the upcoming years. We can expect a growing role of investors from Ukraine in the ITO industry – says Wiktor Doktór.

When it comes to employment, the US centers currently employ the highest number of people, with one in three individuals employed in the industry in our country working for them. Polish companies account for one fifth of employment in the sector, and centers from the Nordic countries are responsible for 10 per cent.

Americans employ every second person in Warsaw working in the sector

According to Walter Herz specialists, American centers have the largest contribution to employment in Warsaw. Nearly half of those employed in the business services sector in the agglomeration, work in the American centers. Experts point out that US companies are the main employer in the BPO/SSC segment in five out of seven major business services centers in Poland. Apart from Warsaw, also in Cracow, the Tri-City, Poznań and Wrocław. Only in Katowice Agglomeration and Łódź, native companies are breaking into the first place.

According to the recent ABSL data, foreign companies run a total of 70 per cent of all BPO/SSC units in our country, which bring together over 80 per cent of all sector employees.

Walter Herz advisors draw attention to the average increase in employment at foreign BPO/SSC centers, which in Poland reaches 19 per cent annually. According to the experts, from Q1 2016 to Q1 2017, foreign companies created three out of four new jobs in the sector. They inform that almost 200 thousand people work in foreign centers around the country, while less than 50 thousand individuals work in establishments run by Polish companies. The experts cite estimates showing that 220 thousand people are to be employed in foreign centers in Poland in 2018.

24 thousand new jobs generated by foreign investors

Service centers operating in our country, provide services mainly in favor of Germany, the United Kingdom and the USA. Apart from that, also cater to customers from France, Poland, Switzerland and the Netherlands. Half of the sector companies reach globally and work for entities from many parts of the world.

Nowadays, 524 foreign companies operate in our country, including 80 investors form the Fortune Global 500 (2016), who generate over one-fourth of employment in the sector.

Report of the 12-month period analyzed by ABSL concludes that 76 new business service centers were opened in Poland by foreign companies and 24 thousand new jobs were created. While Polish companies initiated 16 new centers and employed 8 thousand people.

The largest centers employ over 4 thousand people

Walter Herz experts point out that many companies that operate in Poland decide to expand further, opening up locations in more cities, which resulted in the creation of a dozen or so new centers. Among the investors, they enumerate Credit Suisse, GFT and Luxoft, which opened centers in Warsaw, arvato Polska and Groupon, which decided upon Katowice, a new Transcom WorldWide unit in Białystok, Diebold Nixdorf in Szczecin and Atos, JCommerce and PwC in Opole.

Among the companies that have invested in the Polish BPO/SSC sector are IBM, Capgemini, Credit Suisse, Atos, Nokia and Citibank. Each of them employs over 4 thousand professionals. Among Polish industry leaders, Walter Herz enumerate such companies as: Comarch, Asseco and OEX Group.

Poland's competitive advantage in the region

According to data from ABSL analysis, it is clear that sector of modern business services is growing to be one of the strongest economic disciplines in Poland, mainly due to foreign investments. The advantage of our country is a very favorable alliance of available human resources, optimal costs and moderate risks associated with conducting business in our region. It is not without significance that Poland offers the possibility of investing in many urban agglomerations, which provide adequate facilities.

In addition, investors can count on us for a wide range of instruments to support the sector. Walter Herz specialists inform that companies can benefit from direct budgetary subsidies for new investments and/or creation of new jobs, tax reliefs in Special Economic Zones, including CIT exemptions, R&D investment subsidies, and R&D tax reliefs as well as exemption from real estate tax.

Author: Walter Herz

Share