Jak rozliczyć PIT 38 przez internet?

pitax3Deklarację PIT 38  w roku 2017 można złożyć w formie tradycyjnej na papierowych drukach albo korzystając z internetu rozliczyć pit online.

 

Dla kogo przeznaczony jest formularz PIT 38?

Roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT 38 składają osoby , które w roku podatkowym uzyskały dochody:

  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych , pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach,
  • z tytułu objęcia akcji spółek albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podatnicy będący osobami fizycznymi składają deklaracje PIT 38 w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Ustawowy termin na złożenie zeznania PIT 38 to ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2017 roku, ze względu na 30 kwietnia wypadający w sobotę, można składać PIT 38 do 2 maja. Termin ten obowiązuje przy składaniu deklaracji papierowych, jak i rozliczeniu pit online https://www.pitax.pl/pit-online/.


Rozliczenie PIT online z programem pit

Jeśli chcemy rozliczyć PIT 38 przez internet, możemy skorzystać z programu na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów lub innego z nowocześniejszymi rozwiązaniami, bardziej przyjaznego podatnikowi.

Bardzo proste jest rozliczanie pitów z programem PITax.pl Łatwe podatki, gdyż przez wszystkie etapy program prowadzi krok po kroku zadając proste pytania. Rola podatnika sprowadza się do podania danych, a program automatycznie umieści je w odpowiednich rubrykach formularza, na bieżąco weryfikuje poprawność wpisów i jeśli popełnimy omyłkę, możemy wnieść poprawki we wskazanych polach bez konieczności wypełniania całego formularza. Wbudowany kalkulator wykonuje wszystkie działania matematyczne, dzięki czemu mamy pewność poprawności obliczeń.

Wysłanie deklaracji pit online możliwe jest o dowolnej godzinie we wszystkie dni tygodnia. Z urzędu skarbowego online otrzymamy urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

PItax.pl Łatwe podatki pomocny jest przy korzystaniu z ulg i odliczeń podatkowych. Składając PIT 38 nie możemy skorzystać z ulg ani z preferencyjnej formy wspólnego rozliczenia podatku z małżonkiem lub dzieckiem.


Przychody i odliczenia w PIT 38

Podstawą wypełnienia PIT 38 są dane zawarte w informacji PIT 8C, którą sporządza po zakończeniu roku podatkowego płatnik i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu do końca lutego roku następnego. W zeznaniu rocznym należy ująć wszystkie deklaracje PIT 8C dotyczące przychodów kapitałowych oraz dane niewykazane w PIT 8C i podlegające opodatkowaniu przychody zagraniczne.

Od przychodu wykazanego w PIT 38 można odjąć koszty jego uzyskania zarówno bezpośrednio związane z daną transakcją, jak koszt nabycia zbywanych papierów wartościowych, jak i koszty pośrednie poniesione w danym roku podatkowym w celu uzyskania przychodu.

Tak np. inwestorzy giełdowi mogą odliczyć:

  • opłaty za prowadzenie rachunków inwestycyjnych za dany rok podatkowy,
  • prowizje od transakcji zawartych za pośrednictwem biur maklerskich,
  • opłaty za dostęp do notowań rachunku internetowego,
  • opłaty za zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
  • opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych.

Od dochodu wykazanego w PIT 38 można odliczyć straty poniesione i wykazane w rozliczeniach za poprzednie pięć lat z tego samego źródła przychodów z zastrzeżeniem, że odliczenie w jednym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty. W 2017 roku możemy rozliczyć straty powstałe w latach 2011-2015.

Podatek naliczany jest w wysokości 19% od podstawy, która powstaje po odliczeniu od kwoty przychodów kosztów i strat.

1% dla OPP

W programie internetowym znajdziemy wykaz organizacji pożytku publicznego, które w danym roku są uprawnione do zbierania 1% podatku. Lista organizacji sporządzana jest i aktualizowana każdego roku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można z niej wybrać i wpisać we wniosku wypełnianym na deklaracji PIT 38 numer KRS organizacji, której chcielibyśmy ofiarować 1% naszego podatku. Możemy też podać cel szczegółowy, na jaki chcielibyśmy przeznaczyć nasze pieniądze (działanie lub osobę) oraz nasze dane do wiadomości OPP. Przekazaniem 1% zajmie się Naczelnik Urzędu Skarbowego.Organizacja otrzyma pieniądze do końca lipca.

Na czym polega usługa PFR

Ministerstwo Finansów oferuje podatnikom uzyskującym przychody za pośrednictwem płatników usługę wstępnie wypełnionego zeznania (PFR, czyli Pre-Filled tax Return).

W PFR znajdą się dane, które zostały dostarczone przez pracodawców i płatników świadczeń do urzędów skarbowych. Podatnicy od połowy marca 2017 będą mogli skorzystać z PFR PIT 37 przygotowanego na podstawie informacji pochodzących z PIT-11, PIT-8C i PIT-R i PIT-40A/11A za 2016 rok, otrzymanych od płatników oraz organów rentowych oraz ze wstępnego PIT-38, który powstaje na podstawie informacji z PIT-8C.

PFR nie zwalnia podatnika ze złożenia zeznania. Jest to propozycja wypełnienia deklaracji rocznej na podstawie danych, które dotarły do administracji podatkowej. Po pobraniu wstępnie wypełnionego formularza należy dokładnie sprawdzić, czy uwzględnione zostały wszystkie uzyskane w 2016 roku przychody oraz odliczenia. W PIT 38 można uwzględnić odliczenia strat, podatku zapłaconego za granicą, wskazać OPP dla przekazania 1%. Sprawdzoną i uzupełnioną deklarację można wysłać przez internet.

Źródło: Artykuł Sponsorowany

 

 

Share